Ochrana dřevin

Toužim

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Změna vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení:

 

S účinností od 01.04.2019 se mění znění Vyhl. č. 189/2013 Sb.,  o  ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 6) evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

 
Úplné znění vyhlášky je v tomto souboru.
Seznam ovocných dřevin, které se mohou kácet je v tomto souboru.
 
 

Upozornění občanům ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:

 

Dle správního řádu je orgán státní správy k tomu, aby si opatřil dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, oprávněn nařídit ústní jednání spojené s místním šetřením či ohledáním na místě.

Za místní šetření či ohledání na místě je stanoven správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, vybíraný správními orgány ČR dle sazebníku správních poplatků (položka 20), který je přílohou výše uvedeného zákona.

Za místní šetření či ohledání na místě, pokud je nařízeno dle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení, je účtováno za každou započatou hodinu:

- v pracovní době správního orgánu ...                                            500,- Kč
- v mimopracovní době v pracovních dnech...                              1 000,- Kč
- ve dnech pracovního volna a klidu...                                          2 000,- Kč
 

Poplatek je vybírán po ukončení místního šetření či ohledání na místě hotově na MěÚ Toužim, bez ohledu na výsledek rozhodnutí městského úřadu.

Pokud není místní šetření či ohledání na místě nařízeno, poplatek se nevybírá.