Regenerace náměstí

Toužim

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Navigace

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 25. 4. 2024, 2:41:00

Svátek

Svátek má Marek

Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Ověřený úřad

Město Toužim - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obsah

Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad:

Město Toužim v současnosti realizuje projekt Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad. V minulých letech byl výše uvedený projekt schválen; bylo provedeno naplánování etap regenerace, vyčíslení nákladů spojených s realizací projektu, zadání a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele, další činnosti nutné k realizaci projektu.

Stavba zahrnuje rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic (Bezručova, část Kostelní, Radniční, Karlovarská). Stávající živičné povrchy na pojízdných i pochozích plochách budou odstraněny a nahrazeny kamennou (žulovou) dlažbou. Budou zhotoveny nové inženýrské sítě - dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a mobiliář včetně nové sochy J. z Poděbrad umístěné před budovou pošty. Bude provedena oprava stávající kašny umístěné v parku a její napojení na vodovod.

Realizací tohoto projektu dojde s ohledem na stávající stav náměstí a území v dané lokalitě k rehabilitaci prostoru v jeho architektonické podobě, a zároveň k návratu k jeho původnímu účelu. 
 

Základní informace k projektu:
 Název akce:  Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad

Tabule s realizačními údaji

(kliknutím zvětšit)

 Zadavatel:  Město Toužim
 Zhotovitel:  Metrostav a.s., Praha - divize 9
 Rozpočet:  38,6 mil. Kč
 Termín zahájení:  červenec 2012
 Termín dokončení:  listopad 2013
 

Dokumentace k projektu: situační plán,

                                         dopravní značení

                                         harmonogram prací

 
 

Slavnostní zahájení stavby:

Dne 9.8.2012 proběhlo slavnostní zahájení stavby Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi. O této akci k přítomným promluvili zástupci firmy Metrostav a.s., kteří budou stavbu realizovat, a starosta města Toužim. Následně byl proveden slavnostní výkop.

 
Fotografie ze slavnostního zahájení (kliknutím zvětšit):
Zástupci zúčastněných stran Starosta města Zástupce zhotovitele
Účast občanů Slavnostní výkop Slavnostní výkop

 

Postup prací:

Srpen 2012
Po slavnostním zahájení předání staveniště pokračoval archeologický průzkum na ploše náměstí Jiřího z Poděbrad a v přilehlých ulicích. Geodetické firmě bylo zadáno zhotovení nového výškopisu staveniště z důvodu chybně zpracovaného původního výškopisu stavby (rozdíly až 4 m).
Dne 28.8.2012 byly zahájeny výkopové práce na dešťové kanalizaci v Karlovarské ulici u Dolního zámku. Při výkopech byla nalezena historická kanalizace v hloubce cca 2 m, což bylo předmětem dalšího archeologického průzkumu. Po dodání nového zaměření výškopisu staveniště byl zjištěn nesoulad mezi projektem dešťové kanalizace a tímto výškopisem. Na základě tohoto zjištění byla stavba zastavena do doby, kdy bude dána projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci do souladu s novým výškopisem. Práce na stavbě by se opět měly rozběhnout do konce měsíce září 2012.
 
Listopad 2012
V rámci regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi se zatím provádí výstavba dešťové kanalizace. Tento systém bude odvodňovat nejen plochu náměstí, ale zároveň budou napojeny dešťové okapové svody z domů, kterých se regenerace dotýká. Zatím je položeno cca 50 m trubního vedení, zhotoveny 4 šachty a usazen Lapol (odlučovač ropných látek). Do konce roku by měla být hotová část hlavní - páteřní části dešťové kanalizace, a sice od napojení na odlehčovací stoku u řeky k čp.45 (dům na rohu Bezručovy ulice). V dolní části náměstí by měly být do konce roku hotovy kanalizační odbočky do části Radniční ulice, taktéž na druhou stranu okolo pošty do sídliště. V rámci stavby probíhá v trase výkopů pro dešťovou kanalizaci archeologický průzkum pomocí sond, které byly provedeny v místě dolní brány, naproti bývalé radnici a u kamenného rabátka (naproti novinového stánku).
Tímto by práce na letošní rok měly být vyčerpány.
 
Leden 2013
Práce na regeneraci náměstí ustaly před vánočními svátky dne 21.12.2012, kdy byla dokončena šachta u novinového stánku. Proti původnímu záměru dokončit dešťovou kanalizaci k čp.45 a odbočky do části Radniční ulice a na druhou stranu okolo pošty do sídliště, došlo ke zpoždění způsobené přítomností skalního podloží v místě výkopu. Skála se musela po částech odstraňovat sbíjecím kladivem umístěném na bagru. Práce by se měly naplno rozběhnout v druhém lednovém týdnu.
 
Únor 2013
Práce na regeneraci náměstí pokračují pokládáním hlavní páteřní části dešťové kanalizace. Souběžně s tím byly zahájeny práce na části dešťové kanalizace procházející kolem pošty nahoru podél náměstí.
V době pokládání kanalizace směrem od pošty na sídliště se objevily zprávy, že se v Toužimi propadla část náměstí. K žádnému propadu náměstí ale nedošlo. V místech kde probíhal výkop pro dešťovou kanalizaci, se narazilo na sklepení domu. Dům zde již dlouhá léta nestojí a tak nebylo známo, zda bylo již v minulosti sklepení zasypáno či nikoliv. Po nechtěném proražení klenby stropu bylo až na místě zjištěno, že se zde sklep stále nachází. Místo prohlédli archeologové a zjistili, že se jedná o novodobou záležitost. Sklep byl následně zasypán a rekonstrukce náměstí pokračuje dál podle plánu.
Ke konci měsíce února byly v rámci regenerace náměstí provedeny hlavní rozvody dešťové kanalizace v Družstevní ulici, v části Radniční ulice, v ulici Na Zámecké. Trasa kanalizace podél pošty a v průjezdné komunikaci přes náměstí byla prodloužena k bývalému Motorestu. V hlavní páteřní části v průjezdné komunikaci byly provedeny dvě odbočky pro dešťové vpusti. Výkopové práce ztěžuje skalní podloží, které se musí nejdříve narušit sbíjecím kladivem na bagru. Tato skutečnost zpomaluje postup prací na dešťové kanalizaci oproti časovému harmonogramu až 3x. Dále byly vykáceny veškeré stromy v parku a u Mariánského sloupu. Menší větve byly rozdrceny štěpkovačem a Technická sužba města je využije pro své potřeby. Vhodné části kmenů budou využity a nabídnuty pro řezbářskou činnost. V rámci rekonstrukce náměstí se počítá s novou výsadbou stromů v počtu 20 ks.
Během února byla společností Metrostav dodána a následně v obchodním domě COOP – ve vitríně naproti prodejně klenotů, nainstalována informační tabule se zvětšeným projektem náměstí a novou úpravou dopravní situace v bezprostředním okolí náměstí.
 
Březen - duben 2013
Práce na dešťové kanalizaci byly dokončeny ve spojnici kolem bývalého Motorestu na Plzeňskou ulici, v Radniční ulici a podél knihovny ve směru od restaurace Vladař. Na tyto hlavní trasy kanalizace byly napojeny odbočky pro nové uliční vpusti. Byly provedeny kamerové a tlakové zkoušky na páteřních dešťových kanalizacích. Následně na tyto zkoušky navázalo tlakové čištění původní splaškové kanalizace a její kamerové prověření. Bohužel zmapování stávajícího stavu kanalizace ukázalo nutnost opravy, která bude řešena opravou v otevřeném výkopu, nebo vyvložkováním stávajících trub. Oprava výkopem bude probíhat v ulici Kostelní, v křižovatce ulic Kostelní a Pivovarská a v Radniční. Tyto práce budou realizovány v polovině dubna. Oprava vyvložkováním stávajícího potrubí bude probíhat ve spojovací ulici kolem bývalého Motorestu. Tyto práce budou realizovány koncem měsíce května.

Již započaly práce na připojování dešťových svodů k jednotlivým nemovitostem. První napojování objektů je od pošty. Po napojení svodů z objektů v linii od pošty budou následně realizována napojení v ul. Družstevní a Petra Bezruče.

Stávající asfaltový kryt v dolní části směrem od pošty nahoru byl sejmut a bylo provedeno odtěžení původních podkladů a zeminy. Dále je provedeno odtěžení krytu v ulici Sídliště a Družstevní. Sejmutý asfalt je z části deponován u Pivovaru a z části u bývalé kotelny, kdy bude po sejmutí celého krytu následně rozdrcen a dále použit např. na opravy cest.  Pro vstup do domů a obchodů byly instalovány přístupové lávky. Byly provedeny práce na podstavci pro sochu Jiřího z Poděbrad, která je nyní ve fázi hliněné formy použité pro odlití.

Nepřehlédnutelné jsou práce na realizaci nového podloží pod dlažbu v prostoru před poštou. V této fázi výkopových prací bylo nutné snížit vedení stávajícího plynovodu a místní provoz VaK provádí výměnu vodovodních přípojek a výměnu hlavního řadu, kdy do stávajícího litinového potrubí nasouvají nové z PE. Za stávající komplikace a ztížený průchod se tímto omlouváme, ale udělat se to musí. Výměna podloží s následným postupným hutněním nových vrstev nelze ničím nahradit a je to nezbytný technologický krok.

Dále ohledně technické infrastruktury proběhla úprava výšky kabelu VN. V ulici Petra Bezruče bylo provedeno sejmutí pochozí vrstvy.

Všechny předpokládané práce psané v TN 3/2013 na měsíc březen byly splněny.
 
Květen 2013

Předpokládané práce sepsané v TN 5/2013 na měsíc květen byly splněny mimo opravy splaškové kanalizace ve spojovací ulici kolem bývalého Motorestu. Oprava bude probíhat vyvložkováním stávajícího potrubí. Tyto práce budou realizovány až při uzavírce této části komunikace zhruba v měsíci srpnu.

V rámci prací na regeneraci náměstí probíhá i pokládka nového rozvodu veřejného osvětlení (VO). Z tohoto důvodu byla překopána spojovací komunikace podél Úřadu práce, kde se pokládalo nové vedení k rozvaděči VO.
 
Červen 2013

Dne 20.6.2013 byla úspěšně provedena kontrolní prohlídka za účasti zástupců Stavebního úřadu a Dopravní policie. Od obdržení rozhodnutí s nabytím právní moci jsou průjezdné ulice Družstevní, výjezd z náměstí směr Bečov a ul. Sídliště. S ohledem na probíhající stavební práce v okolí těchto komunikací je rychlost omezena na 30 km/hod. Do budoucna se již nepočítá s celkovou uzavírkou těchto silnic, pouze s regulací při provádění např. vodorovného značení apod. Průjezd skrz  náměstí (okolo stánku PNS) bude výhradně pro osobní automobily do 3,5 t, a to pouze do doby plánované uzavírky výjezdu z náměstí (u hodin). Autobusové zastávky zůstávají i nadále na Malém náměstí a autobusovém nádraží u Penny. Vjezd k poště je určen jen pro zásobování.

Postup při provádění probíhajících prací při zadláždění komunikací je následující: prostor před poštou (u nových autobusových zastávek), komunikace vedoucí skrz náměstí bude zadlážděna po novinový stánek PNS, následně se zadláždí ul. Bezručova od trafostanice po fotoateliér. Od tohoto okamžiku budou mít garáže plnohodnotnou příjezdovou cestu. V okamžiku zadláždění ulice Radniční po pension Vladař, se zahájí práce na komunikaci vedoucí kolem České spořitelny. Postupně probíhá napojení dešťových svodů a osazení silničních vpustí. Nyní zbývají k napojení jedny z posledních okapových svodů od Apsy k bývalému motorestu a ve výjezdu z náměstí (u hodin).
 
Červenec - srpen 2013

Bohužel ne všechny plánované práce se daří realizovat v návaznostech tak, jak jsme předpokládali. V plánovaném průběhu prací bylo uvedeno rozmezí uzavírky vjezdu od 15.7. do 15.8.2013. Vzhledem k velmi špatnému stavu stávající splaškové kanalizace nelze její opravu provést plánovaným vyvložkováním po celé její délce. Převážná část této stoky bude provedena klasickým výkopovým způsobem, který je podstatně časově náročnější a oddaluje se tak zahájení dalších prací, kterými je rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu, napojení dešťových svodů a vlastní rekonstrukce komunikace včetně přilehlých chodníků. Dalším významným aspektem zpomalení prací je dlouhodobý archeologický dohled po dobu provádění celé stavby. Pracovníci NPÚ se vyjadřují k jednotlivým fragmentům původního zadláždění a ne vždy se daří operativně sezvat veškeré účastníky, kterými je zástupce NPÚ, GP, TDI, zhotovitele a zástupců Města.

Z výše uvedených důvodů není reálné zprovoznit průjezd náměstím dříve, jak po druhé části kolaudační prohlídky, která je předběžně plánována na první polovinu měsíce září. Samozřejmě popsané komplikace neznamenají úplné zastavení prací, pouze se přesouvají pracovní kapacity do míst, která byla plánována po zprovoznění průjezdu náměstím. Proto se již nyní začíná modelovat nový tvar komunikace podél objektů – bývalý motorest, drogerie, APSA..., kde je počítáno s podélnými a šikmými parkovacími stáními pro automobily. Dále práce probíhají i v blízkosti pensionu Vladař, kde je také počítáno s dalšími parkovacími místy. Průběžně se kompletují stožáry veřejného osvětlení.

Tím ale výčet prací zdaleka nekončí. V každém článku popisujeme práce, které jsou bezprostředně vidět při provádění na ploše náměstí, ale i mimo ni věnujeme pozornost činnostem souvisejících s realizací. Sem patří práce ve výrobních halách, kde v současné době zámečníci vyrábějí nové zábradlí, které bude lemovat výjezd z náměstí směr „k hodinám“, výroba městského mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, zábrany proti vjezdu, informační tabule …..). Velmi zajímavá je vlastní výroba dominanty náměstí – sochy Jiřího z Poděbrad v životní velikosti. Ani tato skulptura není dílem jednotlivce, ale celého týmu lidí, ostatně jako celá regenerace náměstí je dílem celého soukolí řemeslníků, dělníků a techniků.

 
Září 2013

Zásadní pozitivní změnou na realizaci akce Regenerace náměstí je zprůjezdnění hlavní komunikace probíhající náměstím, a to včetně autobusové dopravy se zastávkami v obou směrech. Ke zprovoznění dojde dne 25.9.2013. S dalšími uzavírkami této hlavní komunikace se již nepočítá. Umístění zastávek je označeno trvalým dopravním značením - modrobílá kruhová značka. Následně k zastávkám budou doplněny přístřešky.

Současně s průjezdem náměstí budou již trvale zprovozněny tyto komunikace: Radniční, Bezručova, komunikace a parkoviště u pošty. V těchto místech je osazeno nové a trvalé svislé dopravní značení, např. komunikace kolem pošty je jednosměrná, stejně tak ul. Radniční. Ulice Petra Bezruče je neprůjezdná - slepá.

Dále byl postaven nový dřevěný novinový stánek a starý odvezen.

 
Říjen 2013

V měsíci říjnu stavba na první pohled opět pokročila. Nově zprůjezdněné jsou komunikace u pošty, průjezd náměstím, ul. Radniční a Bezručova. Plně funkční je i nově zbudovaná dešťová kanalizace včetně odlučovače ropných látek umístěného u zámku. Postupně se i rozsvěcí prostor kolem náměstí. Znovuobnovená studna byla nadezděna z kamene a zpevněna betonovým věncem, který bude sloužit jako podklad pod svrchní část studny.

Zatím stálým problémem je nedodržování nového dopravního značení komunikací. Tímto apelujeme na řidiče, aby dodržovali dopravní značení, zejména jednosměrných ulic a zákazu parkování na chodnících, na které bude postupně důsledně dohlíženo. Využívejte pouze vyhrazených parkovacích míst. S tím i souvisí další „řidičský“ nešvar, a to celodenní stání v prostoru parkoviště u pošty, kdy zejména místní spoluobčané zde ráno parkují své vozy před odjezdem autobusem do přilehlých měst. Proti tomuto jsme se rozhodli umístit na daná parkoviště označení dopravní značky se stáním na dobu určitou. V současné době je celý proces úpravy značení ve schvalovacím procesu na Dopravní policii. Stání bude omezeno na dobu 60 min. tak, aby parkoviště sloužilo plánovanému účelu pro zastavení při návštěvě pošty a přilehlých obchodů.

Zbývající ulice Kostelní se nyní realizuje, kdy stavbaři navázali na výměnu vodovodního potrubí ve správě VaK Toužim. Nyní je plánované propojení ulic u ČSOB. Komunikace však bude plně průjezdná až po závěrečné kolaudaci stavby. Do té doby je v platnosti dočasné dopravní značení, a to „zákaz vjezdu“ ze strany od bývalého motorestu a od restaurace Vladař. Prosíme, dodržujete toto dopravní značení.

Z dalších plánovaných prací je v plánu osazení městského mobiliáře (lavičky, zastávky, pítka, koše, zábrany proti vjezdu apod.) a dokončení sadových úprav. Projektovaný počet nových stromů je 20, ty mají nahradit původní stromoví.
 
Listopad 2013

Na náměstí J. z Poděbrad byly dokončeny všechny stavební práce, osazen mobiliář (lavičky, přístřešky zastávek, pítka, koše), bylo osazeno zbylé dopravní značení a dokončeny sadové úpravy včetně výsadby stromů. Stavebně je tedy náměstí již zcela dokončené.

Jediné co bude ještě zbývat, je úprava studny, kdy nadzemní část bude tvořena žulovou obezdívkou výšky 50 cm a bezpečnostním sklem zabraňujícím pádu osob a vhazování odpadků do studny. Nevhodně zvolený odstín nátěru novinového stánku bude změněn na tmavší. Přetření je pak závislé na počasí, ale zřejmě bude realizováno až na jaře příštího roku.

Dne 21.11.2013 provedl z důvodu povolení předčasného užívání poslední regenerované části náměstí zástupce Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu Města Karlovy Vary kontrolní prohlídku. Po vydání a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí tak dojde ke zprovoznění celého náměstí. Následně bude, po shromáždění všech požadovaných podkladů, podána  žádost o vydání kolaudační souhlasu a to ještě v termínu do konce prosince 2013.

 
Prosinec 2013

Dne 4.12.2013 proběhlo slavnostní ukončení  akce Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi. Po projevu starosty města, projektanta  a zástupce akciové společnosti Metrostav, kdy se pozitivně hodnotilo i zkrácení doby výstavby o 10 měsíců, došlo k slavnostnímu odhalení sochy českého krále Jiřího z Poděbrad, které tak završilo regeneraci prostoru našeho náměstí.

 
Fotografie ze slavnostního ukončení (kliknutím zvětšit):
Účast občanů Projev starosty města Projev zástupce zhotovitele
Slavnostní odhalení Socha Jiřího z Poděbrad Zástupci zúčastněných stran